Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot de website

Het gebruik van de website houdt automatisch de aanvaarding in van deze gebruiksvoorwaarden in de versie gepubliceerd door Edran Cars op het ogenblik dat de bezoeker gebruik maakt van de website. Bijgevolg dient de gebruiker de gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen iedere maal hij zich voorneemt de website te gebruiken, aangezien de gebruiksvoorwaarden intussen gewijzigd kunnen zijn.

Duur en beëindiging

Het verlenen van toegang tot de website is in principe van onbepaalde duur. Edran Cars kan niettemin de toegang tot de website op elk moment beëindigen of opschorten zonder enige waarschuwing, noch mededeling.

Bescherming van de privacy

Het beleid omtrent de eerbiediging van de persoonsgegevens wordt toegelicht in het cookiebeleid.

Doeleinde van de website

De website biedt informatie over Edran Cars. Deze website is geen webshop. Aankopen via deze website zijn niet mogelijk.

Inhoud, werking en beschikbaarheid van de Website

De inhoud van de website kan door Edran Cars op ieder ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige voorafgaande waarschuwing of mededeling. Edran Cars stelt alles in het werk om regelmatig de informatie die op de website beschikbaar is, te controleren en up to date te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden opduiken in de informatie die ter beschikking wordt gesteld. Edran Cars kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een drukfout of enige andere fout of onnauwkeurigheid in de inhoud. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld, kan u dit melden aan de verantwoordelijke van de website (zie verder).

Aansprakelijkheid

Edran Cars biedt geen garantie omtrent de beschikbaarheid en werking van de website. Edran Cars behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de website te wijzigen of tijdelijk of permanent te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder recht op enige schadevergoeding. Edran Cars kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, directe en indirecte, voortvloeiend uit het gebruik of de niet beschikbaarheid van de website en in het algemeen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de website en/of elke website van derden.

Linken naar de Website

Andere sites kunnen vrij linken naar de website van Edran Cars. De link dient te worden gelegd naar de homepage van de website op volgende URL http://www.edran.com. De link dient zodanig gelegd dat de gebruiker direct naar de website wordt gelinkt en dat de website in een nieuw venster van de webbrowser geopend wordt. Deep linking is verboden. Het creëren van een link naar de website dient te worden meegedeeld aan de verantwoordelijke voor de website (zie verder).

Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten. De teksten, foto's, tekeningen, videobeelden, illustraties, logo's, slogans en andere elementen die op de website zijn afgebeeld, worden beschermd door het auteursrecht en de overige wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom. Alle logo's, handelsnamen, bedrijfsnamen of merknamen vermeld op de website, zijn beschermd als handelsnaam en/of als geregistreerde merk. Edran is een geregistreerd merk. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik, wijziging of verspreiding van het geheel of een gedeelte van de website, onder welke vorm en met welk middelen ook, is strikt verboden tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Edran Cars.

Vrijwaring van de rechten van Edran Cars

Alle gebruikers van de website verplichten zich ertoe de website overeenkomstig het recht en deze gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Edran Cars besteed bijzondere aandacht aan de vrijwaring van haar intellectuele eigendomsrechte en behoudt zich het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen om de aantasting van haar rechten te vermijden of te beëindigen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge die maatregelen. Elke inbreuk zal bovendien burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke rechtsvordering met zich meebrengen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De toegang tot en het gebruik van de Website worden beheerst door het Belgische recht. Elke betwisting of vordering betreffende de toegang tot of het gebruik van de website, behoort tot de exclusieve bevoegd van de Hoven en Rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de ligging van de maatschappelijke zetel van Edran Cars.

Verantwoordelijke Website

U kan met de verantwoordelijke van de website contact opnemen door een e-mail te sturen naar webmaster@edran.be of door te schrijven naar Edran Cars, Webmaster, Nicolaylaan 90, 3970 Leopoldsburg, België.

Gegevens Edran Cars

Edran Cars BVBA
Nicolaylaan 90
3970 Leopoldsburg
België
BTW BE0435.302.049

Copyrightinformatie

Copyright ©Edran Cars
Alle rechten voorbehouden.